ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDICALPOINT GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen MedicalPoint, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68302053, en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Art. 1: Begripsbepaling

a. MedicalPoint: Bemiddelingsbureau dat aan personen verblijf en/of transfers aanbiedt voor medische behandelingen in het buitenland en Nederland.

b. Overeenkomst: De overeenkomst waarbij MedicalPoint zich jegens klant verbindt tot het verschaffen van de volgende diensten, of delen van de volgende diensten: 1. Klant in contact brengen met gespecialiseerde medische instelling op basis van de uitgebrachte offerte tussen klant en medische instelling; 2. Verblijf in hotel/appartement of gelijkwaardig onderkomen; 3. Noodzakelijke transfers tussen vliegveld, hotel/appartement en/of medische instelling;.

In sommige gevallen kan de klant in overleg met MedicalPoint besluiten slechts enkele van bovenstaande componenten te kiezen. Zo kan de klant kiezen voor een individueel arrangement, waarbij meerdere van bovenstaande componenten door de klant zelf zullen worden verzorgd.

c. Dienstverlener: De vervoerder, accommodatie verschaffer en/of andere dienstverleners, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de klant een overeenkomst aangaat en die met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

d. Medische instelling De medische instelling waar de klant een medische behandeling ondergaat en waarvoor de klant voorafgaand aan de behandeling een offerte kan hebben ontvangen.

e. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MEDICALPOINT in contact is getreden teneinde van de diensten van MEDICALPOINT gebruik te maken.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Art. 2, lid 1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle inschrijfformulieren voor de respectievelijke medische behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen MEDICALPOINT en klant.

Art 2, lid 2 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventueel aanwezige Algemene voorwaarden van de klant.
Art 2, lid 3 De klant doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

Art. 3, lid 1
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van MEDICALPOINT. Dit aanbod bestaat uit een gespecificeerde opgave van kosten voor verblijf en uit een gespecificeerde opgave van kosten voor de medische behandeling, zoals opgesteld door de medische instelling. De aanvaarding geschiedt door het accepteren van de offerte en/of prijsopgave via email. Zodra accorderen is ontvangen door MEDICALPOINT zal MEDICALPOINT de aanmelding bevestigen. De overeenkomst is hiermee tot stand gekomen.
Art 3, lid 2
De klant aanvaardt daarbij deze Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door MEDICALPOINT zijn gesteld.
Art 3, lid 3
De klant verstrekt MEDICALPOINT voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de klant voor zulks een behandeling, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de klant.

Art 3, lid 4
MEDICALPOINT draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden, medische instellingen en/of dienstverleners uitgegeven.

Artikel 4 Betaling en/of annulering

Art. 4, lid 1
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient het totaalbedrag voor de medische behandeling, verblijf, vliegticket, transfers, zoals vermeld onder art.1 b, te worden voldaan, waarbij een betalingstermijn van 1 week geldt, mits er anders is overeengekomen. Indien de dienstverlening van MEDICALPOINT binnen 1 week zal plaatsvinden, dient de betaling direct en per omgaande te worden voldaan.
Art. 4, lid 2
Alle door MEDICALPOINT in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens MEDICALPOINT op te schorten.
Art. 4, lid 3
Bij niet tijdige betaling van de totale kosten, hieronder begrepen de medische kosten, is de klant in verzuim. Hiervan wordt hij door MEDICALPOINT schriftelijk in kennis gesteld. De klant heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. MEDICALPOINT heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld onder art 4, lid 4.
Art. 4, lid 4
Annulering door de klant Bij annulering van de overeenkomst door de klant is de klant annulerings- en administratiekosten verschuldigd over de het verblijf en vliegticket. •Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek: Totale kosten van het verblijf en vliegticket indien deze geboekt zijn, exclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte
naar klant. Tevens €25,- administratiekosten. •Bij annulering tussen de 60e dag en 1 maand voor vertrek: Totale kosten van het verblijf en vliegticket indien deze geboekt zijn, exclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar klant. Tevens €50,- administratiekosten •Bij annulering tussen 1 maand en 7 dagen voor vertrek: Totale kosten van het verblijf en vliegticket indien deze geboekt zijn, exclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar klant. Tevens €75,- administratiekosten. •Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: Totale kosten van het verblijf en vliegticket indien deze geboekt zijn, exclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar klant. Tevens €100,- administratiekosten.
Art. 4, lid 5
Indien de klant jegens MEDICALPOINT in verzuim is, is hij verplicht MEDICALPOINT de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 20% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €250,–.

Artikel 5 Kosten

Art. 5, lid 1
MEDICALPOINT heeft het recht de kosten te wijzigen tot 5 weken voor vertrek, indien de kosten van de dienstverlening van MEDICALPOINT met meer dan 20% stijgen.
Art. 5, lid 2
De klant heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in de vorige lid af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Artikel 6 informatie


Art. 6, lid 1
De klant is ervan op de hoogte dat de medische behandeling plaats vindt in het buitenland. De klant dient bij vertrek en gedurende de reis in bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en dergelijke. Daarnaast dient de klant zelf een vliegreis te boeken naar de plaats van de medische instelling in het buitenland. De vliegreis kan door MEDICALPOINT worden verzorgd. Indien anders overeengekomen met de klant. Voor de vliegtickets gelden de ANVR voorwaarden.
Art. 6, lid 2
Indien de klant de reis naar de medische instelling niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening en zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder art. 4, lid 4 van toepassing zijn.

Artikel 7 informatie over verblijf

De benodigde informatie over hotel/appartement en/of transfers zullen uiterlijk 1 week voor vertrek in het bezit van de klant worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 8 Wijzigingen door de klant


Art. 8, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de klant wijziging daarvan verzoeken. Tot 1 maand voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door MEDICALPOINT worden bevestigd.
Art. 8, lid 2
MEDICALPOINT zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed en moet de klant onverwijld worden meegedeeld. De klant kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld onder art.4, lid 4.
Art. 8, lid 3
Vanaf 1 maand voor vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 9 Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door MEDICALPOINT van verblijf.

Art. 9, lid 1
MEDICALPOINT heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van MEDICALPOINT aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de klant kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de klant. Indien de oorzaak van de wijziging aan MEDICALPOINT kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van MEDICALPOINT. Dit artikel is niet van toepassing op de medische behandeling.
Art. 9, lid 2
MEDICALPOINT moet de klant binnen 48 uur (2 werkdagen), nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de klant is toe te rekenen. De klant kan de wijziging(en) afwijzen.
Art. 9, lid 3
Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Art. 9, lid 4
MEDICALPOINT mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de klant onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de klant de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.
Art. 9, lid 5
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt MEDICALPOINT de klant de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 10 lid 4.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

Art. 10, lid 1
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13, is MEDICALPOINT verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot verblijf en eventuele transfers zoals gesteld onder art. 1b, punten 2 en 3. Voor de medische behandeling en/of het resultaat hiervan is MEDICALPOINT niet aansprakelijk te stellen.
Art. 10, lid 2
Indien genoemd verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de klant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.
Art. 10, lid 3
Indien het verblijf en/of transfers niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is MEDICALPOINT verplicht de eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen; of de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Art. 10, lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden hiervan zijn, het uitvallen en of wijzigen van vluchten, voor zover MEDICALPOINT hierop geen invloed had kunnen uitoefenen.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid MEDICALPOINT

Art. 11, lid 1
Wanneer MEDICALPOINT op grond van artikel 10 aansprakelijk is voor de door de klant geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de klant lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).
Art. 11, lid 2
MEDICALPOINT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. MEDICALPOINT draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, brochures en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Art. 11, lid 3
MEDICALPOINT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit medische behandeling en/of medisch onderzoek. De klant is op de hoogte van de voorgenomen medische behandeling en de kosten daarvan middels de toegestuurde offerte van de medische instelling. De klant verklaart MEDICALPOINT niet aansprakelijk te kunnen stellen voor de gevolgen van de ondergane medische behandeling. De artsen zijn in medisch opzicht autonoom en dragen zelf verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die ze in het arbeidsverband met de medische instelling opgedragen krijgen. Schade die voorvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de arts.
Art. 11, lid 4
Na afronding van het vooronderzoek, waar ter wereld ook uitgevoerd, kan de klant geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de arts. MEDICALPOINT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de bevindingen en het advies van de arts. MEDICALPOINT zal geen medewerking verlenen inzake juridische kwesties.
Art. 11, lid 5
Klant verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door de medische instelling en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.
Art. 11, lid 6
Klanten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot MEDICALPOINT wenden, die een bemiddelende rol kan spelen tussen klant en behandelend arts.
Art. 11, lid 7
Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen klant en dienstverlener (waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts) de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.
Art. 11, lid 8
MEDICALPOINT is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of post worden bevestigd.
Art. 11, lid 9
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van MEDICALPOINT gelden ook ten behoeve van de werknemers van MEDICALPOINT, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 12 verplichtingen van de klant

De klant(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van MEDICALPOINT en/of de medische instelling ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening van MEDICALPOINT en/of de medische instelling en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte klant. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.

Artikel 13 Klachten

Art. 13, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van verblijf en/of transfers als bedoeld in artikel 10 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de diensterverlening van MEDICALPOINT, moet deze onverwijld worden gemeld bij MEDICALPOINT.
Art. 13, lid 2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de klant deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of post te melden bij MEDICALPOINT.
Art. 13, lid 3
Op alle geschillen tussen MEDICALPOINT en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.